Siirry sisältöön

Helsinki

Asuntokaupoissa puhutaan kymmenistä tuhansista euroista, Etelä-Suomessa jopa sadoista tuhansista euroista. Pääkaupunkiseudulta on vaikea löytää omakotitaloa alle 200 000 eurolla. Jos ostettuaan 300–400 000 euroa maksavan omakotitalon huomaakin, että siinä on jotain vikaa, kannattaa reagoida nopeasti ollakseen oikeutettu joko asuntokaupan purkuun tai hinnanalennukseen. Jotta asuntokaupan riitauttaminen ja korvausvaatimusten saaminen läpi onnistuisivat mahdollisimman helposti, kannattaa ottaa avuksi alan asiantuntija. Huomannet, että kun etsinnässä on lakiasiaintoimisto, Helsinki ja muut suuret kaupungit ovat täynnä erilaisia vaihtoehtoja. Lakiasiaintoimistojen joukosta kannattaa valita sellainen, jolla on kokemusta nimenomaan asuntokauppariidoista ja niiden sovittelusta, tai oikeuteen asti viedyistä asuntokauppariidoista.

Asunnon vika jää joko myyjän tai ostajan vastuulle

Suomessa tehdään vuosittain noin satatuhatta asuntokauppaa, joista iso osa etenee molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla, mutta joista jotkut menevät niin sanotusti metsään. Asunto- ja kiinteistökauppaa säätelevät eri lait, joiden perusteella riita-asioita koetetaan setviä. Asunto-osakkeiden kauppaa säätelevät asuntokauppalait, joissa on erilliset säännökset uuden ja vanhan asunnon kaupasta. Kiinteistökauppaa taas sääntelee maakaari. Asuntokauppoihin liittyvät riidat ovat melko yleisiä, ja koskevat yleensä asunnon ominaisuuksiin liittyviä virheitä, kuten uuden omistajan aloittaman remontin yhteydessä paljastunutta kosteus- tai homevauriota. Asunnon myyjän virhevastuu riippuu siitä, onko myyjä yksityishenkilö vaiko asuntojen rakentamista ja asuntokauppaa harjoittava ammattilainen. Virhevastuuta ja se oikeudellista sisältöä arvioidaan myös laissa ilmoitettujen velvollisuuksien perusteella. Asunnon myyjälle laki sälyttää tiedonantovelvollisuuden, ja asunnon ostajalle ennakkotarkistusvelvollisuuden. Jos myyjä jättää kertomatta jotain oleellista asunnon kunnosta, on hän rikkonut tiedonantovelvollisuuttaan ja joutuu korvaamaan vastapuolen kärsimät vahingot. Vastuu asunnossa olevasta virheestä voi jäädä ostajan vastuulle, jos tämän katsotaan laiminlyöneen oman velvollisuutensa selvittää asunnon kunto ja asunnon tiedot. Ostaja ei siis voi vedota kaupan jälkeen sellaiseen seikkaan, mikä hänen olisi pitänyt havaita asuntoa tarkastaessaan.

Jos vika tai vaurio ei ollut asunnon myyjän tiedossa, on virhevastuun määritteleminen monimutkaisempaa. Myyjä on vastuussa myös näistä salaisista, piilevistä virheistä, jos asunnon arvioidaan poikkeavan siitä, mitä sen hintaluokan ja sen tason asunnolta voidaan edellyttää. Tämä kuulostaa melko tulkinnanvaraiselta, joten ostajan kannattaa hommata lakimiestoimiston apua tässä perustelujen laatimiseen ja esittämiseen. 

Lisäksi ostajan kannattaa olla aikaisin liikkeellä. Jotta ostajalla säilyisi oikeus korvauksiin, on hänen reklamoitava asunnossa ilmenneestä virheestä mahdollisimman nopeasti, koska muuten hän lain mukaan menettää oikeutensa vedota kyseiseen virheeseen. Ostajalla on mahdollisuus asuntokaupan purkuun tai hinnanalennukseen, jos virheen todetaan johtuvan myyjän huolimattomuudesta. Myyjä voi lisäksi joutua maksamaan ostajalle vahingonkorvausta tälle aiheutuneista vahingoista. Avuksi kannattaa ottaa asuntokauppariitoihin perehtynyt lakimies, koska myyjä luonnollisesti pyrkii vapautumaan korvausvelvollisuudestaan. Lakimies pitää huolta asunnon ostajan oikeuksista, sillä kokemattoman voi olla vaikea tulkita asuntokauppoihin liittyvää lakia ja sen melko tulkinnanvaraisilta tuntuvia säädöksiä.

Miten asuntokauppariitoja voitaisiin ehkäistä?

Asuntokauppoihin liittyvät riidat johtuvat verrattain harvoin myyjän tahallisesta huolimattomuudesta tai asuntoon liittyvien tietojen pimittämisestä. Yleensä on kyse ostajan tai myyjän (tai molempien) tietämättömyydestä, sekä kaupanteon yhteydessä suoritetuista epätarkoista kuntotarkastuksista. Kuntotarkastus onkin viimeinen paikka, mistä kannattaa tinkiä. Asuntoa kannattaa tilata tarkastamaan ulkopuolinen, riippumaton taho, jolla on kompetenssia tutkia asunnon kunto perusteellisesti. Kannattaa harkita myös kosteusmittauksia, jotta mahdollinen kosteusongelma ei tulisi myöhemmin yllättämään. Kuntotarkastus voidaan merkitä kaupan ehdoksi, ja myyjä ja ostaja voivat sopia maksavansa sen puoliksi. Sekä ostajan että myyjän hyvä olla itse paikalla silloin, kun kuntotarkastus suoritetaan. 

Lakimies

Kauppasopimuksesta kannattaa tehdä niin kattava kuin mahdollista, sillä se palvelee molempien osapuolten etua. Jos kaikki poikkeamat ja mahdolliset viat on merkitty kauppasopimukseen, ei niihin voi jälkeenpäin enää vedota. Kosteus- ja homevauriot kuitenkin saattavat jäädä kuntotarkastuksessakin huomaamatta. Tällaiset vauriot laskevat asunnon arvoa ja aiheuttavat kalliita remontteja. Jotta ostaja saisi tarpeellisen suuren hinnanalennuksen ja ehkä myös vahingonkorvausta, on asiantuntijan apu tarpeen. Lakimies osaa kertoa, millaisia rakennusteknisiä tutkimuksia tai mikrobitutkimuksia tarvitaan tausta-aineistoksi, ja miten asia perustellaan niin, ettei myyjä välty vastuulta väärin perusteltujen vaatimusten takia. Vapaaehtoinen sopimus on asuntokauppariidoissa aina se ensisijainen vaihtoehtoa, sillä tuomioistuimeen viedyt riidat ovat kalliita ja kestävät kauan. Tarvittaessa kokenut lakimies on valmis viemään asuntokauppariidan aina tuomioistuimeen asti. 

Salaojaputki

Salaojajärjestelmä tarkoittaa taloa kiertäviä salaojaputkia sekä talon kaikille nurkille asennettuja salaojakaivoja. Salaojakaivoista lähtee toinenkin salaojaputki, millä vedet ohjataan kauas pois rakennuksen luota. Salaojilla on valtava merkitys joka kiinteistön ulkopuolisessa kosteudenpoistossa ja perustusten kunnon turvaamisessa. Salaojat kuivattavat maaperää omakotitalon, kesämökin, kerrostalon tai vaikka sairaalarakennuksen ympäriltä estäen näin kosteuden nousun rakennuksen perustuksiin. Huonolla tuurilla rakennukseen voisi syntyä homeongelmia, ja sen kellari voisi keväisin täyttyä vedellä. Toimivassa rakennuksessa on sekä sadevesijärjestelmä, mikä ohjaa kattoa pitkin alas valuvat vedet ainakin kolmen metrin päähän rakennuksesta, että hyväkuntoinen salaojajärjestelmä, mikä estää sade- ja lumen sulamisvesiä kastelemasta perustuksia. Salaojajärjestelmän toiminta kannattaa ainakin kahden vuoden välein varmistaa. Helpoiten tämä onnistuu kurkkaamalla erityiseen tarkastuskaivoon, mikä kaikista moderneista salaojajärjestelmistä löytyy, ja mikä voidaan jossain tapauksissa vanhempiinkin salaojajärjestelmiin laittaa. Tarkastuskaivossa pitää olla jonkun verran vettä, mutta ei kuitenkaan niin paljoa, että putket ovat veden pinnan alla. Jos tarkastuskaivo on tyhjä tai liian täynnä, on aika ottaa yhteyttä seudulla toimiviin salaojaurakoitsijoihin. Merkkeinä huonosti toimivasta salaojajärjestelmästä toimivat myös värimuutokset seinä- tai lattiapinnoissa, sokkelin maalin hilseileminen tai ummehtunut haju sisällä.

Salaojaremontin hinta selviää paikan päällä

Kattoremontti

Omakotitalon salaojaremontti on usein kalliimpi kuin kattoremontti. Kattoremontti voi pienessä peltikattoisessa talossa maksaa viitisen tuhatta, jos katon alapuolisista rakenteista ei löydy mittavampia laho- tai muita vaurioita. Salaojaremonttiin kannattaa samassa talossa varata jopa kolme kertaa isompi summa, edellyttäen, ettei perustuksia tarvitse merkittävämmin korjailla. Matalaperusteisessa rakennuksessa salaojaremontin hinta on huokeampi kuin rakennuksessa, minkä perustuksien esiin kaivamiseen kuluu enemmän aikaa ja vaivaa.

Kun salaojat on kaivettu esiin, voidaan ne uudistaa, uusia tai korjata tarvittavilta osin. Joskus salaojajärjestelmän toimimattomuuden taustalla on se, että ne on asennettu väärään paikkaan, tai että niiden kallistuksen osoittavat väärään suuntaan. Salaojaputket voivat olla tukossa tai rikkoutuneet, tai ne ovat voineet irrota salaojakaivoista. Jos kaikki katolta tuleva vesi on imeytetty rakennuksen viereen, aiheuttaa se merkittävää kosteusrasitusta rakennuksen perustuksille – salaojaremontin yhteydessä asennetaan tai korjataan usein myös rännit ja syöksytorvet. Yksi yleisimmistä syistä salaojajärjestelmän toimintahäiriöille on kuitenkin se, että ne on jätetty huoltamatta ja tarkastamatta. Kun salaojaremonttia tehdään, voidaan samalla esimerkiksi korjata sokkelin vesieristys tai pinnoittaa sokkeli uudestaan. Lopuksi korjattu tai uusittu salaojajärjestelmä peitetään ja maisemoidaan. Urakoitsija ottaa yleensä vastuun myös loppusiivouksesta ja jätteiden viemisestä pois.

Hinta kiinteistön salaojaremontille lasketaan paikan päällä, sillä urakoitsijan edustajan on nähtävä omin silmin, missä kunnossa kiinteistön salaoja- ja sadevesijärjestelmä ovat. Jos salaojaputket on mahdollista kuvata, hän tekee sen; muussa tapauksessa hänen pitää luottaa tarjousta laatiessaan omiin parhaisiin arvioihinsa. Rakennuksen koko, sen perustusten syvyys, pihan pinta-aines ja pinnan muoto sekä esimerkiksi alkuvalmisteluihin kuluva aika ovat kaikki tekijöitä, joilla on merkitystä salaojaremontin hintaan.

TehoDrain -salaojaputki on huoltovapaa ja toimintavarma

Salaojaremontissa käytettävät materiaalit muodostavat vain murto-osan salaojaremontin kustannuksista; suurin menoerä ovat henkilötyötunnit. Esimerkiksi kaivinkonetyöt ovat yllättävän kalliita! Rakennuksia kiertäviin salaojaputkiin kuluu vain pari prosenttia remontin kokonaiskustannuksista. Materiaaleissa ei siis kannata alkaa pihistellä! TehoDrain -salaojaputket ovat kustannustietoisen kuluttajan valinta, sillä ne ovat kestäviä ja toimintavarmoja. Asennuta ne ammattilaisella, niin saat kosteudenpoiston kerralla kuntoon.

Materiaaleissa ei siis kannata alkaa pihistellä! TehoDrain -salaojaputket ovat kustannustietoisen kuluttajan valinta, sillä ne ovat kestäviä ja toimintavarmoja. Asennuta ne ammattilaisella, niin saat kosteudenpoiston kerralla kuntoon.

Kuten edellä mainittiin, suurimpia syitä salaojajärjestelmän ongelmille on se, ettei niitä ole huollettu. TehoDrain -salaojaputket ovat huoltovapaita, mikä tarkoittaa ajan ja rahan säästymistä. Investointi TehoDrain -salaojaputkiin maksaa itsensä pian takaisin. Perinteisemmät salaojaputket toimivat suodatinperiaatteella, mutta TehoDrain -salaojaputket niin sanotulla painovoimaerottelulla. Muiden salaojaputkien toimintatehosta katoaa tutkimusten mukaan jopa 90 % vain kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Salaojaputkiin kertyy lietettä ja hienoainesta, mikä tukkii suodatinkankaat. Myös maan rautapitoisuus ja kasvien juuret estävät salaojaputkia toimimasta odotetusti.  TehoDrain -salaojaputket eivät tarvitse lainkaan kangassuodattimia, joten niiden tukkiutumattomuuteen ja toimivuuteen voi luottaa. Nämä salaojaputket erottelevat hienoainekset vedestä painovoiman avulla, putkeen ei pääse juuria tai vierasaineita, ja suuri virtausnopeus tekee putkesta itsepuhdistavan, toisin sanoen siis huoltovapaan. Perinteiset salaojaputket pitää joskus puhdistaa korkeapainepesuilla, jotta ne eivät tukkiutuisi ja aiheuttaisi kosteusongelmia. TehoDrain -salaojaputkissa on korkea virtausnopeus jo aivan pienillä vesimäärillä, minkä lisäksi putki on todella tiivis (nousukanavaa lukuunottamatta). 

Asunnot

Noin neljännes suomalaisista asuu vuokralla, Helsingissä lähes joka toinen. Maailma muuttuu – omistusasuminen ei näyttäydy enää sinä ainoana oikeana vaihtoehtona, vaan vuokralla asumisen suosio kasvaa kasvamistaan. Yksi syy vuokra-asumisen suosioon on se, että vakituista työpaikkaa on vaikea saada. Työelämä pirstaloituu, ja jos meinaa leivän syrjässä pysyä kiinni, pitää usein olla valmis muuttamaan työn perässä. Tämä on tietenkin helpompaa, kun asunnon myyminen ei viivytä muuttoa. Kaupungista toiseen on helppo muuttaa, ja vuokra-asuja pääsee muuttamaan kohtuullisin kuluin myös hyville alueille. Omistusasunnot tuppaavat olemaan kaupunkien keskustoissa hyvin kalliita, joten omistusasunnon hankinta ei sieltä edes olisi aina taloudellisesti mahdollista. Helsingin keskustassa maksaa yksiökin helposti yli 300 000 euroa.

Vuokra-asuja maksaa asunnostaan kiinteää kuukausivuokraa, eikä hän joudu maksumieheksi, jos asuntoon tarvitaan remontteja tai jos jääkaappi hajoaa. Vuokralla asuminen on siis kaikin puolin turvallista ja edullista. Irtisanomisaika on vuokranantajan puolelta 3–6 kuukautta, joten vuokralaiselle jää hyvin aikaa etsiä uutta kattoa päänsä päälle, jos asunnon omistaja haluaakin asunnon omaan käyttöönsä. Asuntosijoittaminen houkuttelee pariinsa yhä uusia sijoittajia, koska hyvästä vuokra-asunnosta voi saada 3–7 prosentin tuottoa. Siistikuntoinen keskusta-asunto löytää melko varmasti asukkaan, kunhan vuokra ei ole liian kallis. 

Vuokrasopimus kannattaa ilman muuta tehdä kirjallisena. Näin vältytään kaikilta ristiriitatilanteilta. Vuokrasopimuksesta on helppo tarkastaa, mikä oli sovittu vuokran eräpäiväksi, koska on muuttopäivä, edellytettiinkö vuokralaiselta kotivakuutusta, ja millainen sopimussakko avaimien hukkaamisesta oli määrätty. Kun vuokrasopimuksen laatimisen yhteydessä on laadittu alkutarkastus, mitä on täydennetty valokuvilla, ei myöhemmin tarvitse riidellä siitä, oliko makuuhuoneen ovessa lommo jo asuntoa vuokratessa. Huolella laadittu vuokrasopimus on molempien osapuolien etu. 

Jo ennen kuin alat vuokrata asuntoa, pohdi, haluatko tehdä tulevan vuokralaisesi kanssa määräaikaisen vaiko toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen. Jos olet etsimässä itsellesi vuokra-asuntoa, kysy vuokraajalta, kumpi sopimustyyppi tällä on mielessä. Toistaiseksi voimassaolevalla ja määräaikaisella sopimuksella on perustavanlaatuisia eroja. 

Toistaiseksi voimassaoleva vai määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikaista sopimusta ei voi purkaa kesken sopimuskauden, kun taas toistaiseksi voimassaoleva sopimus on irtisanottavissa kuukauden varoitusajalla – siis vuokralaisen puolelta. Vuokranantaja ei voi vaatia esimerkiksi kahden kuukauden irtisanomisaikaa, sillä irtisanomisajat on asuinhuoneenvuokralaissa tarkoin määrätty. Vuokranantajan on annettava 3 kuukauden irtisanomisaika, jos vuokrasopimus on ollut voimassa alle vuoden, ja jos vuokrasuhde on kestänyt yli 12 kuukautta, on irtisanomisaika asuinhuoneenvuokralain mukaan 6 kuukautta.

Joissain tilanteissa myös määräaikainen vuokrasopimus voidaan päättää kesken sopimuskauden. On oikeus ja kohtuus, että vuokralainen saa irtisanoa vuokrasopimuksen, jos hänen on työn tai opiskelun takia muutettava toiselle paikkakunnalle. Jos vuokranantaja ei tähän suostu, voidaan vuokrasuhteen purkua hakea käräjäoikeudelta. Asuinhuoneenvuokralaki sallii vuokrasuhteen purkamisen myös muiden pakottavien syiden perusteella. Pienet puutteet eivät riitä määräaikaisen vuokrasuhteen purkuun, vaan kyseessä on oltava niin painavan syyn, että asuminen kyseisessä asunnossa ei ole mahdollista. Vuokrasuhteen purkamisen syyksi ei riitä se, että vuokralainen ei pysty enää maksamaan vuokraa. On kuitenkin mahdollista, että vuokralainen joutuu maksamaan vahingonkorvauksia vuokranantajalle, vaikka edellytykset vuokrasuhteen päättämiselle olisivatkin olemassa. Vuokralainen voi joutua korvaamaan jäljellä olevien kuukausien vuokran, jos vuokranantajalle syntyy tappioita asunnon pitämisestä tyhjillään.

Asunnon avaimet

Määräaikainen vuokrasopimus sitoo tietenkin myös vuokranantajaa. Vuokranantaja ei voi purkaa vuokrasopimusta, vaikka kummin kaima tarvitsisi juuri tuota asuntoa käyttöönsä, tai vaikka vuokranantajalle tulisi muuttuneen elämäntilanteen takia vaikeuksia suoriutua sijoitusasunnon lainan koroista ja lyhennyksistä. Määräaikainen vuokrasopimus tuo siis turvaa vuokralaiselle. Asunto ei niin sanotusti lähde alta sopimusaikana, oli se sitten vuoden, kaksi tai vielä pidempi. Määräaikainen vuokrasopimus on useiden yksityisten vuokranantajien suosiossa, koska näin vältytään vuokralaisten jatkuvalta vaihtumiselta ja uusien vuokralaisten etsimiseltä. Vuokralainen pysyy asunnossa mitä todennäköisimmin ainakin sen vuoden, tai mikä määräaikaisen sopimuksen kestoksi onkaan merkitty.

Mitä hyötyä toistaiseksi voimassaolevasta sopimuksesta? Ainakin se, että asunnon kanssa ei ole ”naimisissa”; asunnosta voi lähteä hyvinkin nopeasti, jos sen varustelutaso tai sijainti ei miellytä, tai jos naapurien kanssa tulee riitaa. Asuntoon ei ole sidottu kuin vain irtisanomiskuukauden ajaksi, joten mikään ei estä ottamasta työpaikkaa vastaan toiselta puolelta Suomea, tai vaikka ulkomailta.