Siirry sisältöön

Lakimies avuksi asuntokauppaan liittyvään riitaan

Helsinki

Asuntokaupoissa puhutaan kymmenistä tuhansista euroista, Etelä-Suomessa jopa sadoista tuhansista euroista. Pääkaupunkiseudulta on vaikea löytää omakotitaloa alle 200 000 eurolla. Jos ostettuaan 300–400 000 euroa maksavan omakotitalon huomaakin, että siinä on jotain vikaa, kannattaa reagoida nopeasti ollakseen oikeutettu joko asuntokaupan purkuun tai hinnanalennukseen. Jotta asuntokaupan riitauttaminen ja korvausvaatimusten saaminen läpi onnistuisivat mahdollisimman helposti, kannattaa ottaa avuksi alan asiantuntija. Huomannet, että kun etsinnässä on lakiasiaintoimisto, Helsinki ja muut suuret kaupungit ovat täynnä erilaisia vaihtoehtoja. Lakiasiaintoimistojen joukosta kannattaa valita sellainen, jolla on kokemusta nimenomaan asuntokauppariidoista ja niiden sovittelusta, tai oikeuteen asti viedyistä asuntokauppariidoista.

Asunnon vika jää joko myyjän tai ostajan vastuulle

Suomessa tehdään vuosittain noin satatuhatta asuntokauppaa, joista iso osa etenee molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla, mutta joista jotkut menevät niin sanotusti metsään. Asunto- ja kiinteistökauppaa säätelevät eri lait, joiden perusteella riita-asioita koetetaan setviä. Asunto-osakkeiden kauppaa säätelevät asuntokauppalait, joissa on erilliset säännökset uuden ja vanhan asunnon kaupasta. Kiinteistökauppaa taas sääntelee maakaari. Asuntokauppoihin liittyvät riidat ovat melko yleisiä, ja koskevat yleensä asunnon ominaisuuksiin liittyviä virheitä, kuten uuden omistajan aloittaman remontin yhteydessä paljastunutta kosteus- tai homevauriota. Asunnon myyjän virhevastuu riippuu siitä, onko myyjä yksityishenkilö vaiko asuntojen rakentamista ja asuntokauppaa harjoittava ammattilainen. Virhevastuuta ja se oikeudellista sisältöä arvioidaan myös laissa ilmoitettujen velvollisuuksien perusteella. Asunnon myyjälle laki sälyttää tiedonantovelvollisuuden, ja asunnon ostajalle ennakkotarkistusvelvollisuuden. Jos myyjä jättää kertomatta jotain oleellista asunnon kunnosta, on hän rikkonut tiedonantovelvollisuuttaan ja joutuu korvaamaan vastapuolen kärsimät vahingot. Vastuu asunnossa olevasta virheestä voi jäädä ostajan vastuulle, jos tämän katsotaan laiminlyöneen oman velvollisuutensa selvittää asunnon kunto ja asunnon tiedot. Ostaja ei siis voi vedota kaupan jälkeen sellaiseen seikkaan, mikä hänen olisi pitänyt havaita asuntoa tarkastaessaan.

Jos vika tai vaurio ei ollut asunnon myyjän tiedossa, on virhevastuun määritteleminen monimutkaisempaa. Myyjä on vastuussa myös näistä salaisista, piilevistä virheistä, jos asunnon arvioidaan poikkeavan siitä, mitä sen hintaluokan ja sen tason asunnolta voidaan edellyttää. Tämä kuulostaa melko tulkinnanvaraiselta, joten ostajan kannattaa hommata lakimiestoimiston apua tässä perustelujen laatimiseen ja esittämiseen. 

Lisäksi ostajan kannattaa olla aikaisin liikkeellä. Jotta ostajalla säilyisi oikeus korvauksiin, on hänen reklamoitava asunnossa ilmenneestä virheestä mahdollisimman nopeasti, koska muuten hän lain mukaan menettää oikeutensa vedota kyseiseen virheeseen. Ostajalla on mahdollisuus asuntokaupan purkuun tai hinnanalennukseen, jos virheen todetaan johtuvan myyjän huolimattomuudesta. Myyjä voi lisäksi joutua maksamaan ostajalle vahingonkorvausta tälle aiheutuneista vahingoista. Avuksi kannattaa ottaa asuntokauppariitoihin perehtynyt lakimies, koska myyjä luonnollisesti pyrkii vapautumaan korvausvelvollisuudestaan. Lakimies pitää huolta asunnon ostajan oikeuksista, sillä kokemattoman voi olla vaikea tulkita asuntokauppoihin liittyvää lakia ja sen melko tulkinnanvaraisilta tuntuvia säädöksiä.

Miten asuntokauppariitoja voitaisiin ehkäistä?

Asuntokauppoihin liittyvät riidat johtuvat verrattain harvoin myyjän tahallisesta huolimattomuudesta tai asuntoon liittyvien tietojen pimittämisestä. Yleensä on kyse ostajan tai myyjän (tai molempien) tietämättömyydestä, sekä kaupanteon yhteydessä suoritetuista epätarkoista kuntotarkastuksista. Kuntotarkastus onkin viimeinen paikka, mistä kannattaa tinkiä. Asuntoa kannattaa tilata tarkastamaan ulkopuolinen, riippumaton taho, jolla on kompetenssia tutkia asunnon kunto perusteellisesti. Kannattaa harkita myös kosteusmittauksia, jotta mahdollinen kosteusongelma ei tulisi myöhemmin yllättämään. Kuntotarkastus voidaan merkitä kaupan ehdoksi, ja myyjä ja ostaja voivat sopia maksavansa sen puoliksi. Sekä ostajan että myyjän hyvä olla itse paikalla silloin, kun kuntotarkastus suoritetaan. 

Lakimies

Kauppasopimuksesta kannattaa tehdä niin kattava kuin mahdollista, sillä se palvelee molempien osapuolten etua. Jos kaikki poikkeamat ja mahdolliset viat on merkitty kauppasopimukseen, ei niihin voi jälkeenpäin enää vedota. Kosteus- ja homevauriot kuitenkin saattavat jäädä kuntotarkastuksessakin huomaamatta. Tällaiset vauriot laskevat asunnon arvoa ja aiheuttavat kalliita remontteja. Jotta ostaja saisi tarpeellisen suuren hinnanalennuksen ja ehkä myös vahingonkorvausta, on asiantuntijan apu tarpeen. Lakimies osaa kertoa, millaisia rakennusteknisiä tutkimuksia tai mikrobitutkimuksia tarvitaan tausta-aineistoksi, ja miten asia perustellaan niin, ettei myyjä välty vastuulta väärin perusteltujen vaatimusten takia. Vapaaehtoinen sopimus on asuntokauppariidoissa aina se ensisijainen vaihtoehtoa, sillä tuomioistuimeen viedyt riidat ovat kalliita ja kestävät kauan. Tarvittaessa kokenut lakimies on valmis viemään asuntokauppariidan aina tuomioistuimeen asti.